Predavači

Helena Koren

O predavaču
Helena Koren, magistra psihologije, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2013. godine. Na poslijediplomskom studiju stekla je zvanje OSH specijalista, sa specijalizacijom iz primijenjene psihologije i ergonomije. Zaposlena je u Službi za medicinu rada, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na mjestu voditeljice Odsjeka za prevenciju psihosocijalnih rizika. Od 2015. godine radi u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, specifičnije u upravljanju psihosocijalnim rizicima i stresom na radnom mjestu te promocijom mentalnog zdravlja u radnom okruženju. Ima višegodišnje iskustvo u području edukacije stručnjaka zaštite na radu, radnika i poslodavaca, kao i drugih zainteresiranih strana u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radnom mjestu. Sudjelovala je na velikom broju nacionalnih i međunarodnih stručnih skupova i kongresa povezanih s područjem rada.
Marija Molan

O predavaču
Marija Molan završila je studij psihologije na Univerzitetu u Ljubljani, magistrirala na Sveučilištu u Zagrebu te doktorirala na Univerzitetu u Mariboru. Proučavanjem psihofizičkih opterećenja počela se baviti na prvoj godini studija pod mentorstvom prof. Sušnika. Istraživački rad nastavila je na području proučavanja umora pod mentorstvom prof. Petza i saznanja integrirala u hrvatski model. Sigurno i učinkovito ponašanje bilo je središte istraživačkog interesa u Nuklearnoj elektrani Krško, među slovenskim vozačima, tekstilnim radnicama, elektroindustriji, građevinarstvu i zdravstvu. U zadnje vrijeme bavi se proučavanjem opterećenja prilikom razvoja programske opreme i u financijskoj industriji. Kao viša zdravstvena savjetnica pokriva područje vještačenja psihičkog funkcioniranja u radnom okolišu i osiguranja humanog radnog okruženja. Nositelj je predmeta na području psihologije rada I organizaciji. Rezultate istraživačkog rada objavljuje u različitim znanstvenim i stručnim izvorima. Zaposlena je na Univerzitetskom kliničkom centru Ljubljana te na Fakultetu za kemiju i kemijsku tehnologiju Univerziteta u Ljubljani.

Marija Molan sem končala študij psihologije na Univerzi v Ljubljani, magistrirala na Univerzi v Zagrebu in doktorirala na Univerzi v Mariboru. S proučevanjem psihofizičnih obremenitev sem se začela ukvarjati v 1. letniku študija pod mentorstvom prof. Sušnika. Raziskovalno delo sem nadaljevala na področju proučevanj utrujenosti pod mentorstvom prof. Petza in spoznanja integrirala v RH-model. Varno in učinkovito vedenje je bilo središče raziskovalnega interesa v Nuklearni elektrarni Krško, med slovenskimi vozniki, tekstilnimi delavkami, elektro industriji, gradbeništvu in zdravstvu. V zadnjem času se ukvarjam s proučevanjem obremenitev pri razvoju programske opreme in v finančni industriji. Kot višja zdravstvena svetnica pokrivam področje izvedenske ocene psihičnega funkcioniranja v delovnem okolju in zagotavljanja humanega delovnega okolja. Sem nosilec predmetov na področjih psihologije dela in organizacije. Rezultate raziskovalnega dela objavljam v različnih znanstvenih in strokovnih virih. Zaposlena sem na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Thomas Strobach

O predavaču
Thomas Strobach je diplomirani psiholog, industrijski i organizacijski psiholog, klinički i zdravstveni psiholog, specijalist sigurnosti. Od 2011. godine radi u odjelu za prevenciju glavnog ureda AUVA-e s fokusom na mentalni stres povezan s poslom i evaluaciju usluga prevencije.

Lebenslauf: Studium Psychologie, Arbeits- und Organisationspsychologe, Klinischer und Gesundheitspsychologe, Sicherheitsfachkraft; Tätigkeit seit 2011 in der Präventionsabteilung der AUVA Hauptstelle mit den Schwerpunkten arbeitsbedingte psychische Belastung und Evaluation von Präventionsleistungen.

Marko Sremec

O predavaču
Marko Sremec, dr. med., specijalist medicine rada, prometa i sporta

Karijera Marka Sremca u medicini rada započela je prije više od 6 godina nakon završenog Medicinskog fakulteta u Mariboru, kada ga je Sveučilišni rehabilitacijski institut Republike Slovenije – Soča primio na specijalizaciju iz medicine rada, prometa i sporta. Program specijalizacije bio je posvećen profesionalnoj rehabilitaciji pacijenata u programima povratka na posao i/ili vožnji nakon ozljede ili bolesti. Zaposlen je u Centru za profesionalnu rehabilitaciju URI-Soča te u Ambulanti za vozače s posebnim potrebama.

Najveći dio svog rada posvećuje pacijentima s oštećenjima mišićno-koštanog sustava, radnicima s invaliditetom, rizicima na radnom mjestu te drugim bolestima povezanima s radom. Sudjeluje u različitim međunarodnim projektima uz redoviti znanstveno-istraživački rad.

Jasenka Sučec

O predavaču
Jasenka Sučec, rođena je 1958. godine u Zagrebu i diplomirana je socijalna radnica. U Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ranije Fond) zaposlena je od samog početka rada, tj. od kada je isti započeo s radom u zakonski zamišljenom obliku. Radila je na poslovima rukovoditelja službe pripreme i razvoja, a trenutno je pomoćnica ravnateljice za profesionalnu rehabilitaciju. Završila je niz edukacija u području profesionalne rehabilitacije. Aktivno je sudjelovala u čitavom nizu projekata, koji su se bavili radom i zapošljavanjem osoba s invaliditetom. Sudjelovala je u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.
Alen Kolar

O predavaču
Alen Kolar diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pomoćnik je ravnateljice za sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Profesionalno je aktivan u području poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom više od četrnaest godina. Tijekom godina aktivno je sudjelovao na raznim stručnim skupovima, okruglim stolovima, simpozijima i projektima koji za temu imaju zapošljavanje osoba s invaliditetom i profesionalnu rehabilitaciju.
Klaus Wittig

O predavaču
Klaus Wittig rođen je 1968. godine u Amstettenu.

Godine 1993. diplomirao je strojarstvo – poslovna administracija na Tehničkom sveučilištu u Beču.

Od 1994. zaposlen je u sjedištu AUVA-e kao stručnjak za ergonomiju, procjenu radnog mjesta te sustave upravljanja.

Godine 2010. postaje zamjenik voditelja središnjeg odjela za prevenciju AUVA-e a od 2011. također je i voditelj Safety Test Center (AUVA-STP).

Johann Makusovich

O predavaču
Ing. Johann Makusovich rođen je 1964. godine. Od 1979. - 1984. godine pohađao je Višu tehničku federalnu školu, smjer strojarstvo, u Beču i Eisenstadtu. Od 1986. - 1989. godine bio je tehnički djelatnik u Neue Reformbau GmbH, gdje je radio kao inženjer strojarstva na gradilištu. Od 1989. godine do danas zaposlen je na radnom mjestu inspektora rada u Inspektoratu rada Eisenstadt.

Persönliche Daten

Name: Ing. Johann Makusovich

Geburtsdatum: 29.09.1964

Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Anschrift:          7000 Eisenstadt, Burgstallgasse 19

' 0664/2517081

* johann.makusovich@arbeitsinspektion.gv.at

Schulbildung

1971 - 1975 Volksschule, Eisenstadt und Trausdorf

1975 - 1979 Bundesrealgymnasium, Eisenstadt

1979 - 1984 Höhere Technische Bundeslehranstalt, Abteilung für Maschinenbau,
Wien und Eisenstadt

1984          Reifeprüfung

Berufliche Laufbahn

1984 - 1985     Bundesheer (Ausbildung zum Milizoffizier)

1985 - 1986     UN-Auslandseinsatz am Golan (Syrien)

1986 - 1989     Technischer Angestellter bei der Neuen Reformbau GmbH,
Tätigkeit als Maschineningenieur auf dem Bauhof
1989                  bis heute  Arbeitsinspektorat Eisenstadt
Tätigkeit als Arbeitsinspektor

Eisenstadt, Februar 2023

Katarina Rumora

O predavaču
Katarina Rumora, pravna savjetnica, zaposlena je u Nezavisnim hrvatskim sindikatima kao pravna savjetnica od 2011. godine. U svom se radu, između ostaloga, bavi i zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika kao i sustavnim promoviranjem zaštite na radu u sindikalnom radu. U sklopu promoviranja zaštite na radu, sudjelovala je na nekoliko projekata kojima je cilj bio unapređenje zaštite na radu među radnicima, poslodavcima i stručnjacima zaštite na radu. Također, sudjelovala je u radnim skupinama za izradu općeg i posebnih propisa iz područja zaštite na radu. Držala je razna predavanja o zaštiti na radu te sudjelovala u organiziranju radionica i seminara za povjerenike radnika za zaštitu na radu koji djeluju u sindikatima udruženima u Nezavisne hrvatske sindikate. Članica je Odbora za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Europske konfederacije sindikata, kao i EU Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu.
Sonja Robnik

O predavaču
Sonja Robnik je doktorica sociologije koja se tijekom cijele svoje radne i znanstvene karijere  bavi različitim aspektima radnog okoliša. Dolazi iz Sektora za sigurnost i zdravlje na radu u slovenskom Ministarstvu za rad, obitelj, socijalna pitanja i jednake mogućnosti gdje radi na pitanjima psihosocijalnih rizika za sigurnost i zdravlje na radu. O istim temama predaje te piše stručne i znanstvene tekstove. Autorica je ispitivanja o različitim aspektima kvalitete radnog okoliša.

Sonja Robnik je doktorica sociologije, ki se vso svojo delovno in znanstveno kariero ukvarja z različnimi vidiki delovnih okolij. Prihaja iz Sektorja za varnost in zdravje pri delu pri slovenskem Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer se ukvarja z vprašanji psihosocialnih tveganj za varnost in zdravje pri delu. O teh temah tudi predava ter piše strokovna in znanstvena besedila. Je avtorica raziskav o različnih vidikih kakovosti delovnih okolij.

Mitja Gorenšček

O predavaču
Mitja Gorenšček je krizni menadžer s 30 godina iskustva u automobilskoj industriji i 6 godina iskustva u poslovnom upravljanju u Sloveniji te aktivni lobist slovenske politike.

VJEŠTINE

OBRAZOVANJE

Ekonomski fakultet

Maribor (2009 - 2011)

Škola za viši menadžement

Ljubljana (1983 - 1985)

RADNO ISKUSTVO

Gospodarsko industrijska komora – Izvršni direktor

Ljubljana

Travanj 2021 – do sada

Radna mjesta od 1.01.2018. do 28.02.2021. (dolje)

Gospodarsko industrijska komora – Glavni direktor operative

Ljubljana

Ožujak 2021 - Travanj 2021

Privremeni Glavni direktor operative pri Gospodarsko industrijskoj komori dok se ne izabere novi glavni operativni dužnosnik (nije se prijavio za tu dužnost)

Gospodarsko industrijska komora – Izvršni direktor

Ljubljana

Siječanj 2018 - Veljača 2021

Poslovi upravljanja i koordinacije u Gospodarsko industrijskoj komori (141 zaposleni, 7 regionalnih Gospodarsko industrijskih komora i 25 Sektorskih poslovnih udruga)

Upravljanje financijama, digitalizacija, tehnološka modernizacija i društveni dijalog

Planiranje i sukreiranje strateških ciljeva na području razvoja internih i vanjskih procesa

Upravljanje logističkim aktivnostima i prezentiranje interesa slovenske ekonomije u kreiranju ekonomskih politika, pri Nacionalnom vijeću, brojnim tijelima Nacionalnog vijeća, slovenskim Agencijama i Gospodarsko socijalnom vijeću

Upravljanje Slovenskim institutom za kvalitetu (SiQ)

Upravljanje Digitalnim centrom (hub) Slovenije

Članstvo u Vijeću državne agencije SPIRIT

MAHLE – ELECTRIC DRIVE BOVEC d.o.o. (Izvršni direktor)

Bovec

Ožujak 2008 - Prosinac 2017

Upravljanje i koordinacija u automobilskoj industriji s 360 zaposlenih

Kreiranje vizije i strategije tvrtke

Planiranje i definiranje proizvodnih procesa

Upravljanje politikom ljudskih resursa tvrtke

Uspjeh u postizanju više od stopostotnog povećanja proizvodnje, prodaje i broja zaposlenih

Upravljanje rizicima nastalim 2008. i 2011. na polju financija

Uvođenje LEAN proizvodnje, CIP SUSTAVA, Sustava kontinuiranog poboljšanja i IATF 16.949 standarda, Industrije 4.0 itd.

ISKRA BOVEC d.o.o. (Voditelj prodaje)

Bovec

Siječanj 2003 - Veljača 2008

Upravljanje procesom prodaje

Upravljanje planiranjem i logistikom

Upravljanje procesima prodaje u inozemstvu, uvozne/izvozne procedure

Privlačenje novih velikih klijenata (Visteon, Diamond Electric...)

Sudjelovanje u provođenju procesa ISO TS 16.949, ISO 14.001, OHSAS 18.001

ISKRA BOVEC d.o.o (Direktor nabave)

Bovec

Listopad 1992 - Prosinac 2002

Racionalizacija procesa nabave

Uspostavljanje uvoznih procedura nakon odvajanja od tvrtke Iskra Avtoelektrika

ISKRA AVTOELEKTRIKA d.o.o (Direktor osiguranja kvalitete)

Bovec

Veljača 1990 - Rujan 1992

Provođenje uvoznih procedura nakon odvajanja od tvrtke Iskra Avtoelektrika

ISKRA AVTOELEKTRIKA d.o.o (Stažiranje u Ljudskim resursima)

Bovec

Veljača 1988 - Siječanj 1990

Stjecanje iskustva u upravljanju ljudskim resursima i radu sindikalnih udruga

ISKUSTVO NA RAZNIM FUNKCIJAMA 

Član Nacionalnog vijeća Republike Slovenije, drugi mandat (2022-sada)

Član Nacionalnog vijeća Republike Slovenije (2017-2022)

Član Komisije Nacionalnog vijeća za gospodarstvo, trgovinu, turizam i financije (2017-sada)

Član Komisije za društvena pitanja, rad, zdravlje i osobe s invaliditetom (2017-sada)

Predsjednik Gospodarskog i socijalnog vijeća sastavljenog od 6 ministara u Vladi Republike Slovenije, 7 predsjednika sindikalnih organizacija u Sloveniji i 5 direktora udruga poslodavaca (2021-sada)

Predsjednik Vijeća Slovenskog instituta za kvalitetu (SiQ) (2020-sada)

Predsjednik Vijeća DIH-a (Centra za digitalne inovacije Slovenije) (2019-sada)

Član Vijeća državne agencije SPIRIT (2018-sada)

Predsjednik Upravnog odbora Slovenske Komore za električnu i elektroničku industriju (2014-2018)

Član Upravnog odbora Gospodarsko industrijske komore (2014-2018)

Član Upravnog odbora Slovenske Komore za električnu i elektroničku industriju (2014-2018)

Član Upravnog odbora Regionalne trgovinske komore za Sjevernu Primorsku (2008-2017)

Član Upravnog odbora Udruge menadžera (2010-2020)

Dopredsjednik Razvojne regije Goriška (2010-2018)

Marie Jelenko

O predavaču
Marie Jelenko završila je studij sociologije i političkih znanosti te doktorirala društvene i ekonomske znanosti na Sveučilištu za ekonomiju i poslovanje u Beču. Specijalist sigurnosti, radi na prevenciji AUVA-e od 2008. godine, a od 2016. je voditelj preventivnih kampanja na razini cijele Austrije u sjedištu AUVA-e.

Lebenslauf: Studium der Soziologie und Politikwissenschaft, Doktorat der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien, Sicherheitsfachkraft; seit 2008 in der AUVA-Prävention tätig, seit 2016 Leiterin der österreichweiten Präventionskampagnen in der AUVA-Hauptstelle

Mario Štulac

O predavaču
Mario Štulac je asistent u Odjelu razvoja ljudskih resursa i voditelj tima zaduženog za zdravlje djelatnika, employer branding, internu komunikaciju i uvođenje novih djelatnika u posao. Interni trener i voditelj niza aktivnosti na području razvoja ljudskih resursa. Kroz inicijativu „dm… jer tu živim zdravo“ stavlja fokus na brigu o zdravlju i ukupnom wellbeingu djelatnika dm-a. U sklopu inicijative zajedno sa stručnim timom organizira različite programe i aktivnosti koje potiču tjelesnu aktivnost, pravilno dizanje tereta, zdravu prehranu te općenito dobrobit fizičkog i mentalnog zdravlja djelatnika.
Karlo Ressler

O predavaču
Karlo Ressler rođen je u Zagrebu gdje je 2013. magistrirao magna cum laude na Pravnom fakultetu. Zadnju godinu studija proveo je u Engleskoj, nakon čega je završio doktorski studij na Max Planck institutu za međunarodno kazneno pravo u Freiburgu. Radio je kao asistent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i kao asistent eurozastupniku Plenkoviću. Godine 2016. postaje savjetnik predsjednika Vlade a 2019. predvodi listu HDZ-a te je izabran za zastupnika u Europskom parlamentu. U aktualnom mandatu bio je glavni pregovarač Parlamenta za europski proračun, član Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove te potpredsjednik posebnog Odbora za umjetnu inteligenciju. Fokus njegovog parlamentarnog rada su proračun, migracijska pitanja i digitalna tranzicija.
Günter Schinkovits

O predavaču
Dvorski savjetnik* Günter Schinkovits, dipl. ing. (*počasna titula za javne službenike) rođen je 1965. godine u Željeznom. Studij na Tehničkom sveučilištu u Beču (smjer strojarstvo) završio je u najkraćem mogućem roku. Prvo radno iskustva bilo mu je na osiguranju kvalitete prilikom proizvodnje videouređaja u Philips Austrija. Od 1991. godine zaposlenik je Inspektorata rada Željezno a od 1995. zamjenik je voditelja Inspektorata rada u Željeznom te voditelj Odjela 2. Godine 2004. Savezni ministar gospodarstva i rada imenuje ga voditeljem Inspektorata rada Željezno. Od 2004. do 2007. bio je lektor na studijskim grupama/predmetima u sklopu Veleučilišta Gradišće – Visoka strukovna škola Pinkafeld. Odlikovan je za upravljanje kvalitetom u 20 inspekcija rada te je dobitnik nagrade za izvornost za javne službenike. U zaštiti na radu izvan Republike Austrije surađuje sa Hrvatskom i Mađarskom.
Etbin Tratnik

O predavaču
Etbin Tratnik je diplomirani inženjer strojarstva. Sekretar u Ministarstvu rada, obitelji i socijalnih pitanja, Direktorat za radne odnose i prava na radu, Sektor za sigurnost i zdravlje na radu. Posjeduje više od 25 godina radnog iskustva na području sigurnosti i zdravlja na radu. Sudjelovao je u pripremi brojnih propisa na području sigurnosti i zdravlja na radu, sigurnosti i zdravlja pri uporabi radne opreme, buke, vibracija, rada sa zaslonima, graditeljstva, procjene rizika, uporabe osobne zaštitne opreme, ručnog prenošenje tereta, opasnosti od električne struje, sigurnosti strojeva itd. Član je komisije za stručne ispite na području zaštite na radu, za preispitivanje znanja za koordinatore za sigurnost i zdravlje na radu na gradilištima te za davanje ovlaštenja tvrtkama za obavljanje stručnih zadaća zaštite na radu. Član je tehničkog odbora: Sigurnost strojeva pri Slovenskom institutu za standardizaciju. Sudjelovao je na brojnim misijama TAIEX-a (Turska, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Sjeverna Makedonija kao i na projektim Twinning-a.

ETBIN TRATNIK

Univerzitetni diplomirani inženir strojništva,

Sekretar na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela, Sektor za varnost in zdravje pri delu

Več kot 25 let delovnih izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu

Sodeloval pri pripravi številnih predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu: varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme, hrup, vibracije, delovna mesta, slikovni zasloni, gradbeništvo, ocenjevanje tveganja, uporaba osebne varovalne opreme, ročno premeščanje bremen, nevarnost električnega toka, varnost strojev itd.

Član komisije za strokovne izpite na področju varnosti in zdravja pri delu

Član komisije za preizkus znanja za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih

Član komisije za podeljevanje dovoljenj podjetjem za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu

Član tehničnega odbora: Varnost strojev pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo

Sodeloval na številnih TAIEX misijah (Turčija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Severna Makedonija)

Sodeloval pri Twinning projektih (Črna gora)

Slavko Krištofelc

O predavaču
Slavko Krištofelc, sveučilišni diplomirani inženjer elektrotehnike, zaposlen je u Inspektoratu rada Republike Slovenije od 1998. godine na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. U početnom razdoblju rada u inspekciji obavljao je poslove inspektora, a od 2013. godine na čelu je Inspekcije zaštite na radu. Posjeduje bogato rukovodeće iskustvo te iskustvo u radu na terenu i inspekcijskim kontrolama. Također je često radio u inozemstvu, član je SLIC-a, također je bio član pojedinačnih radnih skupina u EU na području zaštite na radu te član raznih Twinning i ILO projekata te radnih skupina za evaluaciju. Konstantno surađuje s Ministarstvom rada, obitelji, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti u pripremi i tumačenju zakonodavstva iz područja sigurnosti i zdravlja na radu, kao i aktivno na raznim skupovima namijenjenim poslodavcima, radnicima, socijalnim partnerima i stručnjacima na području sigurnosti i zdravlja na radu.

Slavko Krištofelc, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, je na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo zaposlen od leta 1998 in pokriva področje varnosti in zdravja pri delu. V začetnem obdobju dela na inšpektoratu je opravljal delo inšpektorja, od leta 2013 dalje pa je zadolžen za vodenje Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu. Ima bogate vodstvene izkušnje ter izkušnje z delom na terenu in inšpekcijskimi nadzori. Prav tako je pogosto opravljal delo v mednarodnem prostoru, je član SLICa, bil je tudi član posameznih delovnih skupin v EU na področju varnosti in zdravja pri delu ter član različnih Twinning in ILO projektov ter evalvacijskih delovnih skupin. Stalno sodeluje z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri pripravi in tolmačenju zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu, prav tako pa tudi aktivno na različnih posvetih, namenjenih delodajalcem, delavcem, socialnim partnerjem in strokovnjakom s področja varnosti in zdravja pri delu.

Viktorio Malisa

O predavaču

Viktorio Malisa stručnjak AUVE Beč za preventivne mjere zaštite pri uvođenju industrije 4.0. Viktorio Malisa studirao je strojarstvo u Zagrebu, smjer automatizacije; radio je u industriji više od 20 godina te provodio međunarodne projekte iz područja robotike. Na Sveučilištu primijenjenih znanosti u Beču 10 godina vodio je studij i Institut za mehatroniku. Njegove znanstvene aktivnosti usmjerene su na područje robotike i pametnih proizvodnih sustava. Svoje praktično iskustvo objavio je u knjigama "Robotik – Montage – Handhabung" i "Grundlagen der Handhabungstechnik“; 5. izdanje. Osnivač je i predsjednik Udruge za promicanje automatizacije i robotike (F-AR) te suosnivač Mehatroničke platforme Austrije.

Aco Momčilović

O predavaču
Aco Momčilović rođen je 1980. u Zagrebu. Nakon diplome iz Psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, nastavio je školovanje na Cotrugli Business School završivši s diplomom MBA. Naknadno obrazovanje stekao je na NLP Leadership Academy, EU Funds Project Manager i Integral School of Organizational Development. Trenutno je u zvanju PhD istraživača na Sveučilištu u Dubrovniku – fokus Digitalna ekonomija.

Prvo zaposlenje bilo mu je u Odjelu ljudskih resursa u Ledu a nakon toga 4 godine radi u tvrtki L'Oreal Adria. Sljedeće dvije godine radio je kao direktor ljudskih resursa u Billa-i (dio REWE Grupe) a zatim kao konzultant za ljudske resurse na različitim projektima (pronalaženje kadrova, restrukturiranje, organizacijske promjene) u raznim tvrtkama. Tri godine proveo je kao CHRO (glavni menadžer za ljudske resurse) u Rimac Automobilima.   

Također djeluje kao predavač u više poslovnih škola o temama povezanim s ljudskim resursima, korporativnu kulturu i druge aspekte poslovanja. Trenutno radi kao gost predavač na Swiss School of Business and Management – Human Resources Management, Organizational Behavior and AI for Business.

Od početka 2018. vlasnik je tvrtke FutureHR kao ekspert/konzultant za ljudske resurse za više klijenata. Projekti tvrtke uključuju misiju i viziju tvrtke, brendiranje tvrtke, organizacijsku strukturu, zapošljavanje, obrazovanje, kompenzacije i povlastice, poslovno savjetovanje i mentoriranje te razvoj upravljanja.

U slobodno vrijeme predsjednik je Nadzornog odbora MBA Croatia, udruge svih MBA diplomaca u Hrvatskoj te je osnivač i bivši predsjednik poslovno-humanitarne organizacije POZA. Također sudjeluje na projektu Meeting G2 koji spaja poslovne ljude iz hrvatske dijaspore. Jedan je od osnivača Voice of Entrepreneurs Association (Glas poduzetnika) – najveće udruge SME-a (malih i srednjih poduzetnika) u Hrvatskoj, u svojstvu člana Nadzornog odbora.

Autor je koncepta i radi kao istraživač u National AI Capital te je također suosnivač i jedan od direktora Global AI Ethics Institute osnovanog 2021. godine u Parizu.

Cvetan Kovač

O predavaču
Cvetan Kovač, bacc.ing.sec., bacc.ing.traff., stručni suradnik za korporativnu sigurnost, zaposlen je u HP-Hrvatskoj pošti d.d.

Posjeduje višegodišnje iskustvo u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu te unapređivanju socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj i zemljama u okruženju.

U sklopu promicanja zaštite na radu, sudjelovao je u nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata kojima je cilj bio unapređenje sustava zaštite na radu.

Uz to, koordinator je Odbora za zaštitu na radu pri Nezavisnim hrvatskim sindikatima, a od 2014. do danas član je Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (savjetodavno tijelo Vlade RH).

Autor/koautor je preko 40 znanstvenih i stručnih radova i publikacija objavljenih u stručnim časopisima u Hrvatskoj i inozemstvu te aktivni sudionik (izlagač) na nekoliko desetaka međunarodnih i domaćih konferencija u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Veliku većinu svoje poslovne karijere posvetio je zaštiti i očuvanju zdravlja radnika prilikom obavljanja svakodnevnih radnih zadaća, što je prepoznato i u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava 2015. godine, kada mu je dodijeljeno Priznanje za postignuća u zaštiti života i zdravlja radnika na radu te unapređivanje sustava zaštite na radu.

Prevedi »
Scroll to Top